Γραμματική / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Σημεία στίξης
  Σεπτέμβριος

 • Η σύνταξη της πρότασης
  Σεπτέμβριος

 • Τα είδη των προτάσεων (βάσει των συστατικών τους)
  Σεπτέμβριος

 • Τα μέρη του λόγου
  Οκτώβριος

 • Το άρθρο
  Οκτώβριος

 • Τα ρήματα
  Οκτώβριος

 • Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)
  Οκτώβριος

 • Οι εγκλίσεις του ρήματος
  Νοέμβριος

 • Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι
  Νοέμβριος

 • Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα
  Νοέμβριος

 • Τα αρσενικά ουσιαστικά
  Νοέμβριος

 • Τα είδη των ουσιαστικών
  Δεκέμβριος