Τεστ μαθησησ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μάθηση έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας, με αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί πολυάριθμες και διαφορετικές θεωρίες. Όλες, ωστόσο, αναφέρονται στις ανάγκες του ατόμου που μαθαίνει, τις συνθήκες ή τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο της μάθησης, τη διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα της μάθησης, την πρόσληψη πληροφοριών και απόκτηση δεξιοτήτων. Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι τα άτομα προσλαμβάνουν, επεξεργάζονται, οργανώνουν νοητικά και αφομοιώνουν τις καινούργιες πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο. Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για τους τρόπους (στυλ) ή τις προτιμήσεις ή εμπειρίες μάθησης και έχουν αναπτυχθεί πολλαπλά μοντέλα.

Το Αισθητηριακό Μοντέλο (sensory) Μαθησιακού Στυλ τονίζει τον κυρίαρχο ρόλο των αισθήσεων (όραση, ακοή, κίνηση, αφή) στην πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών. Οι αισθητήριοι τρόποι μάθησης περιλαμβάνουν τέσσερα φυσικά κανάλια, το οπτικό, το ακουστικό, το κιναισθητικό και το απτικό. Ενδεικτικά, το οπτικό κανάλι διευκολύνεται με τη μελέτη βιβλίων ή γραπτών σημειώσεων, το ακουστικό με διαλέξεις, το κιναισθητικό με τη φυσική δραστηριότητα και το απτικό με την πειραματική ενασχόληση. Κάποιοι ερευνητές, όπως και εμείς, ενοποιούν το κιναισθητικό και απτικό κανάλι σε ένα.

Η αισθητηριακή προδιάθεση του ατόμου είναι εμφανής από πολύ νωρίς. Στην προσχολική ηλικία, τα νήπια μαθαίνουν νέα πράγματα, όταν τα βιώνουν (κιναισθητικά). Κατόπιν, νιώθουν την ανάγκη να αγγίξουν όσα αντικείμενα γύρω τους κινούν την περιέργειά τους (απτικά), ενώ τα παιδιά της σχολικής ηλικίας αρχίζουν να αναπτύσσουν μια ισχυρή προτίμηση για τα οπτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος χώρου (οπτικά). Στην πρώιμη εφηβεία, πολλά παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν καλύτερα και να θυμούνται πιο εύκολα πληροφορίες που έχουν ακούσει (ακουστικά). Ωστόσο, η πλειοψηφία των παιδιών του Δημοτικού παραμένουν κιναισθητικά ή απτικά.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα άτυπο εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης (vs. τα τυπικά διαγνωστικά εργαλεία) που στόχο έχει να εντοπίσει και να προσδιορίσει «το ατομικό στυλ μάθησης» κάθε παιδιού, ώστε αφενός να συνειδητοποιήσει το ίδιο ποιοι αισθητήριοι τρόποι (προτιμήσεις) μάθησης οδηγούν σε αποτελεσματικότερη αντίληψη και κατανόηση νέων πληροφοριών και αφετέρου να αξιοποιηθεί περαιτέρω ως βάση διαμόρφωσης καταλληλότερου τρόπου διδασκαλίας ή προγράμματος παρέμβασης. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου αυτού βασίστηκε στις επιστημονικές θέσεις και τα μοντέλα των Fleming (2006), Prashnig (2005; 2006) και Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού (NLP - Neuro Linguistic Programming), ενώ ακολούθησε την προτασιακή και παραγοντική δομή a) της online έκδοσης «The VA(R)K Questionnaire for younger people» (Fleming, 2006), β) της ξένης έκδοσης «Multiple Intelligence Questionnaire for Children» (Connell, 2005), γ) της ξένης έκδοσης «Accelerated Learning Questionnaire» (Rose, 1985). Το αξιολογικό αυτό εργαλείο αποτελείται από 13 προτάσεις (items) με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις η καθεμία.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ. Μιχαήλ Δ. Χρυσός
Copyright: Κε. Εκπ. Δεξ. Προχωρώ  και teacherland.gr


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

--Cole, M. & Cole, S. (2000). Η Ανάπτυξη των Παιδιών (τ. Α-Β). Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δάρδανος
--Connell, D. (2005). Brain-based strategies to reach every learner. New York: Scholastic Teaching Resources
--Fleming, N. (2006). V.A.R.K Visual, Aural/Auditory, Read/Write, Kinesthetic. New Zealand: Bonwell Green Mountain Falls.
--Κωσταρίδου – Ευκλείδη Α. (1997). Ψυχολογία της Σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
--Prashnig, B. (2006). Learning Styles in action. London: Network Continuum Publications
--Prashnig, B. (2005). Learning styles vs. multiple intelligences (MI): Two concepts for enhancing learning and teaching. Ανάκτηση από http://www.creativelearningcentre.com/downloads/LS%20vs%20MI%20TEX9_p8_9.pdf
--Rose, C. (1985). Accelerated learning. New York: Dell Publishing