Τεστ μαθησησ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

«Πώς προτιμώ να μαθαίνω;»
Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Στυλ για παιδιά

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλα τα άτομα διαθέτουν και ενεργούν με τη χρήση όλων των αισθητηρίων τρόπων μάθησης (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ – ΟΠΤΙΚΑ – ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ/ΑΠΤΙΚΑ), αλλά ένας απ’ αυτούς θεωρείται ότι κυριαρχεί στις προτιμήσεις τους. Τα περισσότερα άτομα έχουν έναν πρωτεύοντα και ένα δευτερεύοντα τρόπο μάθησης, επειδή συμπεριφέρονται διαφορετικά, όταν δέχονται διαφορετικές πληροφορίες ή βρίσκονται σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Μερικά άτομα έχουν και μια τρίτη προτίμηση, ελάχιστα όμως είναι εκείνα που δεν έχουν κανένα κυρίαρχο τρόπο. Άρα, οι τρόποι μάθησης παρακολουθούν τις αλλαγές που γίνονται στην προσωπικότητα με την πάροδο του χρόνου και καθώς το άτομο αναπτύσσεται και εκτίθεται σε διαφορετικές μαθησιακές, αλλά και διδακτικές καταστάσεις.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σκοπεύει να σε βοηθήσει να διακρίνεις τους κυρίαρχους από τους δευτερεύοντες αισθητήριους τρόπους με τους οποίους προτιμάς να προσλαμβάνεις και να αφομοιώνεις την καθημερινή εμπειρία, ώστε να προσαρμόζεσαι αποτελεσματικά σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα μέσα από την επιλογή κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών.

Ερωτώμενοι μπορεί να είναι ο ίδιος ο μαθητής ή οι γονείς που θέλουν να ξέρουν πώς μαθαίνει καλύτερα το παιδί τους ή ο δάσκαλος της τάξης που θέλει να διδάξει με τρόπο που ταιριάζει στις προτιμήσεις των μαθησιακών στυλ των μαθητών του, αφού λειτουργούν, μεταξύ άλλων, ως προγνωστικοί παράγοντες καλής σχολικής επίδοσης.

Το ερωτηματολόγιο αυτό ΔΕΝ αποτελεί εξεταστική δοκιμασία ή σχολική εργασία. ΔΕΝ υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Όσο πιο ειλικρινείς και ακριβείς είναι, μάλιστα, οι απαντήσεις σου, τόσο πιο πραγματικό θα είναι το αποτέλεσμα.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ. Μιχαήλ Δ. Χρυσός
Copyright: Κε. Εκπ. Δεξ. Προχωρώ  και teacherland.gr